xqnx.net
当前位置:首页 >> C语言编程 For循环 .屏幕上输出如下图形: 1 12 123 1234 12345 123456... >>

C语言编程 For循环 .屏幕上输出如下图形: 1 12 123 1234 12345 123456...

#include<stdio.h> void main() { int i,j; for(i=1;i<=6;i++) { for(j=1;j<=i;j++) { printf("%d",j); } printf("\n"); } }

function getstr(byval i as integer) as string '取得字符串 if i = 1 then getstr = 1 else getstr = getstr(i - 1) & i end if end function private sub command1_click() '调用输出 me.autoredraw = true dim n as integer n = val(inputbox("请输入一个大于0的数值

#include void main() { int sum=0,temp=0; int i; for(i=1;i { temp=temp*10+i; sum+=temp; } printf("1+12+123+1234+12345=%d\n",sum); }

void main() { printf("1\n"); printf("12\n"); printf("123\n"); printf("1234\n"); printf("12345\n"); }

#include void main() { int i,j,k; i=1; k=2; for(j=0;j { printf("%d\n",i); i=i*10+k; k=k+1; } }

for(int i=1;i<6;i++){ for(int j=1;j<=i;j++) { printr("%d",j); } printf("\t");}

include<stdio.h>int main(){ int n,m=0; for(n=1;n<6;n++){ m=m*10+n; printf("%d",&m);}}

循环嵌套输出就可以了. for(int i = 1;i <= 5;i++){ int j = 1; while(j <= i){ //输出j,不换行 j++; } //输出换行}

帮你写好了,希望能帮到你#include<stdio.h> void main() { int n=5;//可根据实际情况改,也可以用scanf输入n int i,j,k; for(k=1; k<=n; k++) { for(i=1; i<=k; i++) { for(j=1;j<=i;j++) { printf("%d", j); } printf(" "); } printf("\n"); } }

void main(){int i;double b=2,s=1,t=1;for(i=1;i<8;i++) {printf("%f\n",t); t=t*10+b; s=s+t; b++; } printf("%f\n",s); system("pause");} 关键是会不会溢出

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqnx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com