xqnx.net
当前位置:首页 >> 金刚经十大名句 >>

金刚经十大名句

人生如梦幻泡影,如露亦如电.所作福德,不应贪著.如来说:一切诸相,即是非相.又说:一切众生,即非众生.凡所有相,皆是虚妄.若见诸相非相,则见如来.诸心皆为非心,是名为心.说法者,无法可说,是名说法.以无我、无人、无众生、无寿者,修一切善法,即得阿耨多罗三藐三菩提.过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得.应如是生清净心,不应住色生心,不应住声香味触法生心,应无所住而生其心.知一切法无我,得成于忍.一切法无我、无人、无众生、无寿者.若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来.以上皆出自《金刚经》.望我等共修.

一切有为法 如梦幻泡影 如露亦如电 应作如是观 慧能解:“善知识!我此法门,从上以来,先立无念为宗,无相为体,无住为本.” 呵呵 努力修行 勤加思考 自悟自得 度己度人

一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,是说万事万物都是缘起性空,无常变化的,不要执着,应该像观察梦境、虚幻的事物、早上露水、空中闪电一样,清醒的知道他们无常迅速,就不会执着了,作如是观就是正观. 金刚经的主旨,应无所住而生其心,应生无所住心.目的就是要破人们对世间法的执着,无所住,不执着,无所住心即是妙明真心,无所住,才能照见五蕴皆空,从而升起度一切苦厄的大用.所以说,凡所有相皆是虚妄.佛陀菩提树下证道时,脱口而出:奇哉!一切众生皆有如来智慧德性,只因妄想执着而不能证得.所以佛祖就说法来破除众生于相上的执着,帮助众生破除我执、法执,从而背尘合觉,离魔近佛,得大自在,解脱生死.阿弥陀佛!知易行难,精进再精进.

凡所有相,皆是虚妄.若见诸相非相,则见如来----金刚经 一切有为法.如梦幻泡影. 如露亦如电.应作如是观----金刚经 百度里有很多答案,这里只摘两句本人最喜欢的.

一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电.---《金刚经》佛经里字字句句都是经典智慧,说实话,句句喜欢.

《金刚经》云:..一切法皆从此经出.. 你可以看一看《金刚经》,好多佛教经典名句都是出自这部经. 还有出自《无量寿经》:爱欲荣华,不可常保;皆当别离,无可乐者. 人在爱欲之中,独生独死;独去独来,苦乐自当,无有代者 天地之间,五道分明.善恶报应,祸福相承,身自当之,无谁代者.善人行善,从乐入乐,从明入明.恶人行恶,从苦入苦,从冥入冥.天地之间,五道分明.善恶报应,祸福相承,身自当之,无谁代者.善人行善,从乐入乐,从明入明.恶人行恶,从苦入苦,从冥入冥.

一切有为法,如梦幻泡影;如露亦如电,应作如是观.凡所有相皆是虚妄,若见诸相非相,即见如来.

这是金刚经最后一个四句偈.金刚经有好几个四句的偈,“若以色见我.以音声求我.是人行邪道.不能见如来.”等等,共有两三处地方.所以有人提出来,金刚经中所说的四句偈,究竟指的是那个四句偈? 那四句都不是!这四句偈,离经

佛法常讲8万4千法门,随缘而度有缘人,经典话语千千万,你要10句真不难!仁者见仁智者见智,我体会的最经典的10句是: 1.一无所住而生其心.(这句话让六祖慧能大师开悟成佛了) 2.凡所有相皆是虚妄. 3.色即是空. 4.心能如如不动 5.一花一世界,一叶一如来. 6.不可说,不可说. 7.苦海无边,回头是岸.放下屠刀,立地成佛. 8.本来无一物,何处惹尘埃. 9.我不入地狱,谁入地狱. 10.一切有为法,如梦幻泡影.如露亦如电,应作如是观.

经典一:一切皆为虚幻.经典二:不可说. 经典三:色即是空,空即是色. 经典四:人生在世如身处荆棘之中,心不动,人不妄动,不动则不伤;如心动则人妄动,伤其身痛其骨,于是体会到世间诸般痛苦. 经典五:一花一世界,一叶一如来

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqnx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com