xqnx.net
当前位置:首页 >> 既的组词有哪些呢 >>

既的组词有哪些呢

一如既往、既定、犯罪既遂、既往不咎、既然、既是、既得利益、既往、既成事实、既济、既而、既望、东曦既驾、既已、既生魄、一反既往、食既、既成、羽翼既成、既以、既有今日何必当初、无既、既月、既生霸、既朔、既尔、既夕、既灌、不追既往、既后、既死霸、皆既、既死魄、不溯既往、肆既、既终、既立、既济公、亥既珠、既不沙

既的组词有既然、食既、既望、既往、既是、既而、蚀既、既济、既后、既乃、罔既、未既、既旬、肆既等.一、既的释义1.已经:既成事实.既得利益.2.既然:既来之,则安之.既要做,就一定要做好.3.完了;尽:食既.4.跟“且、又、也

释义 1.动作已经完了:~往不咎.~而.2.已经:~成事实.~定.3.常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~快又好.相关组词既然 食既 既往 既望 既而 既是 既济 既后 既乃 肆既既旬 罔既 蚀既 既以

既然、食既、既望、既往、既而、既是、蚀既、既乃、既后、罔既、既旬、既以、既定、拜既、既月、既廪、既龀、既终、终既、时既、既成、皆既

一如既往、 一反既往、 既往不咎、 既有今日,何必当初、 既来之,则安之、 一言既出,驷马难追、 既得利益、 一言既出,金玉不移、 既成事实、 东曦既驾、 一言既出,如白染皂

既成事实 jì chéng shì shí既成:已成.已经形成的事实.既定 jì dìng[antecedent;established;fixed;set] 已定的,已为前提的既定方针既而 jì ér[soon;after a while;afterwards;later;subsequently] 不久,一会儿,副词.指上件事情发生后不久既而儿

既的组词:既然、食既、既往、既望、既是、既而、既乃、肆既、既灌、既后、既成、既、既济、既已、罔既、既以、既龀、既定、既尔、既立.四字的:既往不咎、不溯既往.

既的组词:既而 既然 既定 既望 既往 既是 既已 既济 既以 既成 既朔 既尔 既月 既夕 既后 既乃 既廪 既终 既灌 既立 既位 既龀 既旬 既 皆既 无既 食既 终既 时既 罔既 蚀既 靡既 肆既 拜既 雍既 既得利益 既成事实

既然、既是、既而、既望、既往、食既、 既定、既成、既以、既夕、既月、既位、 既朔、既乃、拜既、时既、皆既、蚀既、 既旬、未既、既后、既遂、终既、靡既、 既廪、既终、既立、罔既、既龀、雍既、

既好又快 、既大又圆、既多又美

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqnx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com